Reisvoorwaarden

Inleiding

Algemene Reisvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van/met MAVI Travel.
Inleidende bepaling
MAVI Travel is de reisorganisator. MAVI Travel is een handelsnaam van Yunus Consult, gevestigd Het Moer 2, 3823 WN Amersfoort.
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel nr. 32104238. BTW nr. NL152599691B01.

Onder reiziger wordt verstaan :
De wederpartij van Yunus Consult, of,
Degene voor wie de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard.
Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Voor aanvang van de reis
Reisovereenkomst
• Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. MAVI Travel kan niet aan de offerte of aanbiedingen worden gehouden indien redelijkerwijs begrepen kan worden dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
• De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.
• Uw mailadres wordt n.a.v. uw aanvraag/contact in ons nieuwsbriefbestand opgenomen. U kunt zich hiervoor te allen tijde, waaronder bij het ontvangen van de nieuwsbrief, uitschrijven.
• De reisduur in onze publicaties wordt vermeld in hele dagen, mede met het oog op reisverzekeringen. Bij de vermelde reisduur zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip als gehele dagen gerekend. Een late aankomst of vroege vertrektijd als gevolg van vluchtschema’s, vertragingen, gemiste vluchten e.d. geven geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom.
• Een kortingscode verkregen via MAVI Travel is niet combineerbaar met andere aanbiedingen of kortingen. U kunt per boeking 1 code inleveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan via MAVI Travel, of via bemiddeling van een andere reisagent of boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of per email een bevestiging hiervan in de vorm van een factuur.
• Uw aanvaarding, ook via betaling van een voorschot van uw boeking, geldt tevens als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
• Op de reisovereenkomst zijn tevens van toepassing, voor zover de diensten in de reisovereenkomst zijn begrepen:
o de vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij.
o de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende transfer-organisatie.
o De voorwaarden van andere dienstverleners, zoals hotels, uitvoerders van excursies e.d.
• Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers, die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
• In het geval van alleen reizende minderjarigen dient schriftelijke toestemming van de ouder/voogd te worden overgelegd.
• Bij boeking wordt rekening gehouden met de voorkeuren bijvoorbeeld voor een schip of route. Wij kunnen het echter niet garanderen. De rederij van het schip heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in schepen, kapiteins, routes en vertrekhavens. Deze wijzigingen geven geen recht op kosteloze annulering of schadevergoeding. De reisorganisatie zal bij wijzigingen zo mogelijk een gelijkwaardig of beter alternatief aan de reiziger voorstellen.
• De rederij heeft altijd het recht de route, dienstverlening en service aan boord te wijzigen, als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven, zulks naar inzicht van de kapitein van het betreffende schip. In dat geval bestaat geen recht op kosteloze annulering of schadevergoeding. Dit geldt ook voor wijzigingen in de reis op aanwijzing van ter plaatse bevoegde autoriteiten zoals de havenmeester en douane.
• Nadat de reisovereenkomst en daarmee de boeking definitief is kan de boeking slechts geannuleerd worden met inachtneming van de annuleringsregeling zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
Boekingsbevestiging; uw (informatie)verplichtingen
• Zodra de reisovereenkomst is gesloten ontvangt u de definitieve boekingsbevestiging in de vorm van een factuur.
• Om onjuistheden in documenten te voorkomen (bijvoorbeeld het vliegticket en de passagierslijst voor de havenmeester) dient u de inhoud van de factuur te controleren, met name op spelling van achternamen en voornamen/voorletters. Deze moeten overeenkomen met de gegevens van de grensdocumenten (paspoort e.d.). Mocht er sprake zijn van onjuistheden dan dient u deze binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk of per mail aan MAVI Travel te melden.
• Tevens dient u bijzonderheden schriftelijk of per mail te melden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door u aangemelde groep reizigers (beperkte mobiliteit, mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, allergieën e.d.). Indien u in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger door de rederij van (verdere) deelname aan de reis wordt (worden) uitgesloten, worden daaraan verbonden kosten aan u in rekening gebracht. Vanwege veiligheidsvoorschriften behoudt de reisorganisator zich het recht voor om reizigers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de reis, als een mogelijke handicap van meer dan geringe betekenis lijkt in het kader van het correct kunnen uitvoeren van bijvoorbeeld noodprocedures bij calamiteiten.
• U bent ervan op de hoogte dat de luchtvaartmaatschappij zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring u het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.
• MAVI Travel is niet aansprakelijk voor alle schade als gevolg van niet (op tijd) gemelde onjuistheden en/of het niet (op tijd) nakomen van uw informatieplicht. Kosten voor het wijzigen van tenaamstelling op documenten zoals het vliegticket zijn volledig voor uw rekening.
• In Turkije geldt een visumplicht. Paspoort of identiteitsbewijs moeten nog minimaal 150 dagen geldig zijn vanaf eerste inreisdatum in Turkije. Het visum dient vooraf via internet te worden aangevraagd: www.evisa.gov.tr. Visumverplichtingen voor groepsleden met andere nationaliteiten dient u zelf te controleren bij de ambassade. U bent zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde reisdocumenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort of identiteitskaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
• U bent zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiebureau, tropeninstituut, GGD of huisarts omtrent adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid en veiligheid.
Factuur; betaling
• De reissom geldt per persoon. Indien een totaalbedrag op de factuur is vermeld, dient dit gedeeld te worden door het aantal reizigers teneinde de reissom per persoon te berekenen.
• MAVI Travel berekent € 25,00 reserveringskosten per factuur, ongeacht het aantal deelnemers.
• De aanbetaling van 30% van de reissom plus reserveringskosten en bijdrage reisgarantiefonds dient op onze rekening te zijn bijgeschreven binnen 5 werkdagen na verzending van onze factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• Het restsaldo van de factuur ontvangen wij 6 weken voor uw vertrek.
• Wanneer u boekt binnen 6 weken voor vertrek dient u het gehele bedrag ineens te voldoen.
Wijziging en annulering door MAVI Travel
• Aangezien de meeste vluchten worden uitgevoerd door chartermaatschappijen zijn de vluchtgegevens te allen tijde onder voorbehoud van wijzigingen. Op uw ticket staan uw voorlopige vluchtgegevens. Echter tot en met de dag van vertrek kunnen onverwachte omstandigheden van technische of organisatorische aard aanleiding geven tot wijziging in het vluchtschema, het type vliegtuig, de maatschappij, de route, luchthaven e.d.
• MAVI Travel is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen. MAVI Travel verleent geen restitutie wanneer uw vluchttijd/dag verandert. In het hoogseizoen adviseren we u 3 voor vertrek te melden op de luchthaven. Te laat melden kan betekenen dat u uw vlucht mist. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor uw eigen rekening en geeft u nimmer recht op restitutie.
• Voor onze cruise geldt een minimum aantal deelnemers van 7 personen. Wij hebben het recht (niet de plicht) de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. De uiterste termijn waarbinnen wij de annulering aan u moeten melden is 14 dagen voor vertrek.
• Indien de accommodatie (bijvoorbeeld boot, hotels, appartementen), om welke reden dan ook, niet beschikbaar is gedurende de overeengekomen periode, heeft MAVI Travel het recht accommodatie van dezelfde kwaliteit daarvoor in de plaats te stellen. Wij stellen u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. U kunt de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging u onevenredig nadeel bezorgt.
• Wanneer de cruise om welke reden dan ook ingekort of afgebroken wordt, heeft MAVI Travel het recht een boot van dezelfde kwaliteit daarvoor in de plaats te stellen of u een vergoeding naar rato van de periode van inkorting te verstrekken. U kunt de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging u onevenredig nadeel bezorgt.
• U dient afwijzing van de wijziging binnen 3 werkdagen na ontvangst van onze mededeling schriftelijk of per mail bij ons te melden. Wij kunnen de reisovereenkomst dan beëindigen.
• Wijziging in vluchttarieven (brandstofkosten, verschuldigde belastingen en heffingen e.d.) na ontvangst van een offerte of totstandkoming van een reisovereenkomst zal MAVI Travel aan u doorbelasten. Mochten de dieselprijzen voor de cruise in de periode tussen offerte en aanvang van de reis meer dan 10% stijgen dan zijn wij gerechtigd een bijdrage aan u door te berekenen.
• MAVI Travel is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. Dit is onder meer het geval bij overmacht (abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden). Partijen dragen in dat geval ieder de eigen schade. MAVI Travel is niet aansprakelijk en (een deel van) de reissom zal niet worden gerestitueerd.

Wijziging en annulering door u
• Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk/ per email door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt als voorwaarde dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. In de gewijzigde reissom zijn wijzigingskosten ad € 50,- per boeking inbegrepen.
• Eventueel kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
o de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden en
o het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend
o De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de betreffende wijzigingskosten.
• Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast de al betaalde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
o Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor vertrek de aanbetaling.
o Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief)
vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
o Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 75% van de reissom;
o Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de
vertrekdag: 90% van de reissom;
o Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom;
o Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
• Een annulering door de reiziger dient schriftelijk te worden bevestigd.
• Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerst volgende werkdag.
• Indien de reden van annulering valt onder de polis van een door u afgesloten annuleringsverzekering, dan kunt u (een deel van) de kosten van annulering verhalen bij uw verzekeraar.

Tijdens de reis
Wijzigingen door MAVI Travel en haar dienstverleners
• Bij het begin en tijdens uw cruise informeert de kapitein u over de vaarroute. Het is nooit mogelijk de exacte route van de cruise te geven omdat dit mede afhankelijk is van de stroming en de wind. Onder andere vanwege weersomstandigheden, de veiligheid van de boot en het welzijn van de passagiers heeft de kapitein het recht om de route en het programma aan te passen. Beslissingen over de wijziging van de route worden altijd door de kapitein genomen. Ook kan de vertrek/aankomsthaven door de route de week voor of na uw reis hierdoor wijzigen.
• De lokale omstandigheden kunnen ook meebrengen dat andere veranderingen in de reis moeten worden aangebracht. Dit kan tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in het geboekte programma is aangegeven. MAVI Travel ziet erop toe dat de kwaliteit en de intentie van de reis zoveel mogelijk gehandhaafd blijft en zal zich inspannen de eventuele nadelige gevolgen voor u zoveel mogelijk te beperken.
• MAVI Travel is voor de hiervoor genoemde omstandigheden niet aansprakelijk.
• In geval van calamiteiten is de desbetreffende dienstverlener aansprakelijk. Dit geldt met name ten aanzien van transfers en excursies die in de reisovereenkomst zijn begrepen. MAVI Travel huurt de desbetreffende dienstverlener in, maar is niet aansprakelijk voor de uitvoering.
Uw verplichtingen
• U dient alle door MAVI Travel en/of haar dienstverleners aangegeven instructies op te volgen ten einde de uitvoering van de reis zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Indien een reiziger vanwege persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld overmatig alcohol- of drugsgebruik) hier niet toe in staat is en een verdere goede nakoming van de reisovereenkomst voor de overige reizigers wordt bemoeilijkt dan behoudt MAVI Travel zich het recht voor hem/haar van overige deelname van de reis uit te sluiten zonder recht op restitutie van (een deel van) de reissom of enige andere schadevergoeding. Dit zelfde geldt voor een reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt. Alle daarmee verband houdende (extra) kosten komen voor rekening van de desbetreffende reiziger.
• Schade aan de uitrusting van of schade aan de boot, opzettelijk of door grote onachtzaamheid veroorzaakt, zal op u worden verhaald.
• Indien de reis niet verloopt als u redelijkerwijs mocht verwachten, bent u verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan (ten eerste) de betrokken dienstverlener en (ten tweede) aan MAVI Travel. Wij zullen er alles aan doen om een oplossing te zoeken en eventuele tekortkomingen op te lossen. Wanneer uw klacht ter plaatse niet bevredigend kan worden opgelost dient u daarvan per omgaande schriftelijk (per mail of sms) mededeling te doen aan MAVI Travel en dit binnen 2 weken na afloop van de reis gemotiveerd schriftelijk of per mail te herhalen. Wij zullen vervolgens binnen een maand reactie geven. Niet tijdig en volgens deze procedure ingediende klachten nemen wij niet in behandeling.
• Wanneer u de reis om redenen van persoonlijke aard inkort, heeft u geen recht op vergoeding of (gedeeltelijke) terugbetaling van de reissom door MAVI Travel.
Aansprakelijkheid MAVI Travel
• Onderstaande geldt onverminderd buiten wat elders in deze algemene voorwaarden is bepaald.
• MAVI Travel is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden waarbij de onvolkomenheid toe te rekenen is aan uzelf, aan een derde die op geen enkele wijze betrokken was bij de uitvoering van de reis of de onvolkomenheid toe te rekenen is aan omstandigheden die door MAVI Travel of haar dienstverleners ondanks alle mogelijke zorgvuldigheid niet konden worden voorzien of vermeden.
• MAVI Travel is niet aansprakelijk voor wijziging of inkorting van de reis veroorzaakt door een andere reiziger in uw groep.
• Schade aan de boot waardoor herstelwerkzaamheden dienen te gebeuren, geeft u gedurende een periode van 24 uur geen recht op schadevergoeding.
• MAVI Travel is niet aansprakelijk voor de organisatie, inhoud en uitvoering van door u ter plaatse geboekte excursies bij derden.
• MAVI Travel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, terroristische acties, staking, staat van beleg, oproer, sabotage, misdaad, boycotacties, schaarste van goederen, storingen in communicatie en vervoersmiddelen, lokale gewoonten, zeden, gebruiken, feestdagen e.d.
• Indien MAVI Travel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de reissom die geldt voor de desbetreffende persoon die schade heeft geleden.
Ten slotte
• MAVI Travel adviseert u een annuleringsverzekering en verplicht u een reisverzekering af te sluiten. Schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering wordt niet door ons vergoed.
• Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
• Op al onze aanbiedingen, reisvoorstellen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.